UBND huyện An Dương họp, nghe báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

Tại cuộc họp chiều ngày 12/4/2024, đồng chí Phạm Việt Hùng - chủ tịch UBND huyện An Dương đã nghe báo cáo tiến độ, dự thảo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Tại đó, đồng chí Chủ tịch đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng ban đơn vị, các xã thị trấn cùng đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Sở TNMT thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương theo quy định.

Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND huyện, chiều ngày 22/4/2024, phòng TNMT đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến các phòng, ban, đơn vị, các xã thị trấn về dự thảo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương, thành phố Hải Phòng .

                                                 

                                                                                               Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đơn vị tư vấn - Viện nghiên cứu tăng trưởng xanh - trực thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam báo cáo dự thảo phương án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện An Dương. Theo đó, đơn vị tư vấn đã xây dựng phương án dựa trên cơ sở các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025 của huyện và xây dựng dựa trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các sở, ngành (cấp tỉnh), các phòng, ban (cấp huyện) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các dự án đầu tư và cân đối quy hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của từng xã, thị trấn…. Trong đó, từng chỉ tiêu sử dụng đất đã được cân nhắc, tính toán, cân đối kỹ lưỡng để vừa tuân thủ chỉ tiêu sử dụng đất đã được cấp trên phân bổ, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực, địa phương, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2030