BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày11tháng 01năm 2019
Số: 01/TB-KHCN
V/v xây dựng hồ sơ đăng ký đề tài NCCB do Quỹ Phát triển khoa
học và công nghệ Quốc gia tài trợ năm 2019
 
 
                    Kính gửi: Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm
 
              Nhằm thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện trên tạp chí quốc tế có uy tín, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam đặt hàng và giao Thủ trưởng các đơn vị tổ chức, triển khai xây dựng hồ sơ đăng ký đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, cụ thể:
            1. Mỗi đơn vị lựa chọn, đề xuất ít nhất 03 đề tài nghiên cứu cơ bản để đăng ký thực hiện trong năm 2019
            2. Hồ sơ đăng ký đề tài:
               - Công văn đề xuất của đơn vị;
               - Đơn đăng ký đề tài NCCB (Mẫu NCCB01; Mẫu NCCB01E);
               - Thuyết minh đề cương nghiên cứu (Tải tại đây)
               - Lý lịch khoa học của chủ nhiệm đề tài và từng thành viên nhóm nghiên cứu (Mẫu NCCB03; Mẫu NCCB03E);
           3. Thời hạn gửi đề xuất: Trước 10 giờ 00 ngày 16 tháng 01 năm 2019
           4. Nơi nhận đề xuất:
             Hồ sơ đăng ký đề tài đề nghị gửi qua Email: pqlkh@vnua.edu.vn
             Điện thoại hỗ trợ: 0462.617.550; 0462617532; 
          5. Các tài liệu gửi kèm:
              - Thông tư số 37/2014/TT-BKHCN ngày 12/12/2014 về việc quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ (https://nafosted.vn/wp-content/uploads/2016/07/thong_tu_37_2014.pdf)
            - Các biểu mẫu (Mẫu NCCB01; Mẫu NCCB01E; Mẫu NCCB03; Mẫu NCCB03E);
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHCN.
TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN KH&CN

(Đã ký)


Lê Huỳnh Thanh Phương