BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 841/KH-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học

công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2023

 

 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Chào mừng Ngày Khoa học công nghệ của Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2023;

- Thực hiện biên bản ký kết giữa Học viện Nông nghiệp Việt Nam và sở giáo dục và đào tạo các tỉnh về hoạt động đào tạo, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực;

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức, khuyến khích tinh thần sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tìm kiếm những ý tưởng mới có khả năng ứng dụng trong học sinh trung học phổ thông (THPT);

- Tạo sân chơi khoa học, trí tuệ và bổ ích góp phần thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học/khởi nghiệp của học sinh THPT.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia

- Học sinh các trường THPT trong cả nước

- Học sinh đăng ký theo các hình thức sau đây:

+ Cá nhân;

+ Nhóm: tối thiểu 03 học sinh, trong đó có một trưởng nhóm;

- Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể đề xuất nhiều ý tưởng dự thi.

2. Lĩnh vực đề xuất ý tưởng

- Lĩnh vực nông nghiệp (chăn nuôi, thú y, thủy sản, nông học…);

- Lĩnh vực kinh doanh, kinh tế (kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh…);

- Lĩnh vực công nghệ (công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học…);

- Lĩnh vực khoa học xã hội (xã hội học, luật học, ngôn ngữ Anh…);

- Lĩnh vực tài nguyên môi trường (khoa học đất, quản lý đất đai, khoa học môi trường);

- Lĩnh vực kỹ thuật (công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí…).

3. Bản đề xuất ý tưởng

Cá nhân, nhóm xây dựng bản đề xuất ý tưởng theo mẫu đính kèm tại kế hoạch này;

Các ý tưởng phải được đánh máy trên khổ giấy A4 (210 x 297), sử dụng font Times New Roman, cỡ chữ 13, đánh số thứ tự ở chính giữa trang, vị trí ở phía trên đầu mỗi trang. Các ý tưởng chỉ được phép dài tối đa 3 trang (không kể phần phụ lục). Khuyến khích tác giả thiết kế các mô hình, bản vẽ, phần mềm tin học, phim (không quá 7 phút) - hình ảnh…. để minh họa hoặc thuyết minh cho phần ý tưởng của mình;

Các công thức cần viết rõ ràng, dùng các ký hiệu thông thường. Các ký hiệu phải có chú thích rõ ràng. Các bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh hoạ… phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích.

4. Thời hạn và phương thức nộp đề xuất

- Thời hạn nộp đề xuất: Trước 17h00 ngày 23 tháng 5 năm 2023

- Phương thức nộp đề xuất:

Cá nhân, nhóm nộp đề xuất theo một trong bốn cách:

+ Gửi bản đề xuất vào email: qhcc-htsv@vnua.edu.vn;

+ Gửi bản đề xuất qua zalo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (số điện thoại đăng nhập: 0961926639);

+ Nộp trực tiếp bản đề xuất tại Trung tâm Quan hệ Công chúng và Hỗ trợ Sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Phòng 104 Giảng đường D, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội);

+ Chuyển phát nhanh bản đề xuất về địa chỉ: Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm.

5. Giải thưởng

Giải thưởng gồm: Giấy khen của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và tiền thưởng theo quy định như sau:

- 01 giải nhất: 3.000.000 đồng

- 02 giải nhì: 2.000.000 đồng/1 giải

- 03 giải ba: 1.000.000 đồng/1 giải

- 10 giải khuyến khích: 800.000/1 giải

Học viện sẽ xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài cho các ý tưởng có tính khả thi.

Trường hợp các ý tưởng sao chép sẽ bị tước quyền tham gia Cuộc thi, bị xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của Học viện.

6. Công bố học sinh đạt giải

Học sinh đạt giải thưởng sẽ được công bố vào ngày 27/5/2023 (được truyền trực tuyến trên Zoom meetings và đăng tải trên website của Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Kinh phí khen thưởng được gửi qua tài khoản ngân hàng.

III. PHỐI HỢP THỰC HIỆN

Học viện kính mong sở giáo dục và đào tạo các tỉnh phối hợp thực hiện các nội dung sau đây:

(1) Ban hành và gửi thông báo đến các trường THPT về việc tổ chức Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA;

(2) Chỉ đạo các trường THPT truyền tải thông tin Cuộc thi Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT đến học sinh, đăng tải thông báo về việc tổ chức Cuộc thi trên website, facebook của các trường THPT để học sinh biết và tham gia.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT”, hoàn thành trước 17h00 ngày 12/5/2023;

- Soạn thảo công văn gửi sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, hoàn thành trước 17h00 ngày 12/5/2023;

- Thiết kế giấy khen cho học sinh đạt giải;

- Thông báo cho học sinh về kết quả, thời gian, địa điểm trao giải;

- Truyền thông về Cuộc thi trên website/fanpage của Học viện

- Tập hợp các ý tưởng khoa học/khởi nghiệp, gửi bản tập hợp về Ban Khoa học và Công nghệ trước 8h00 ngày 25/5/2023.

2. Ban Khoa học và Công nghệ

- Thành lập hội đồng đánh giá các ý tưởng khoa học/khởi nghiệp của học sinh trung học phổ thông;

- Gửi danh sách học sinh đạt giải sang Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên phục vụ việc thiết kế giấy khen;

- Chuyển tiền giải thưởng cho các học sinh đạt giải.

3. Khoa, Ban Quản lý Đào tạo

- Liên hệ với sở giáo dục và đào tạo các tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, phổ biến Cuộc thi ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT; hoàn thành trước 17h00 ngày 12/5/2023;

- Gửi thông báo về việc tổ chức Cuộc thi ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh THPT về sở giáo dục và đào tạo (theo phân công tổ chức hội thảo Hành trình khởi nghiệp từ THPT”), hoàn thành trước 17h00 ngày 12/5/2023;

- Cử giảng viên, chuyên gia khoa học hàng đầu hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học (nếu được Học viện phê duyệt đề tài khoa học).

4. Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên

- Huy động các nguồn kinh phí để hiện thực hóa các ý tưởng khoa học công nghệ/khởi nghiệp;

- Truyền thông về Cuộc thi trên báo chí, truyền hình.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ý tưởng khoa học/khởi nghiệp trong học sinh trung học phổ thông chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam và Tháng Khoa học công nghệ VNUA năm 2023. Giám đốc Học viện kính mong nhận được sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của sở giáo dục và đào tạo các tỉnh; đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Trọng Tuynh - Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (số điện thoại: 0978969959, email: nttuynh@vnua.edu.vn).

Mẫu đề xuất ý tưởng khoa học, khởi nghiệp dành cho học sinh THPT

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);

- Đảng ủy Học viện (để b/c);

- Hội đồng Học viện (để b/c);

- Sở GD&ĐT các tỉnh (để ph/h);

- Trường THPT (để ph/h);

- Các đơn vị như mục IV (để th/h);

- Lưu VT, QHCC&HTSV, KHCN.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lan