Thực hiện công văn số 7544/BNN-TCCB ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc xét chọn và đề nghị tôn vinh nhà khoa học của nhà nông năm 2018, Ban KHCN thông báo tới các Thầy/Cô để đăng ký tham gia xét chọn.Các hồ sơ biểu mẫu kính đề nghị quý Thầy/Cô tham khảo thông tin dưới đây:
Hồ sơ xét chọn nhà khoa học của nhà nông năm 2018