HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 65/KHCN

V/v đề xuất nhiệm vụ để tổng hợp vào Kế hoạch quốc gia

thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17tháng 7năm 2019

 

                           Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm

             Thực hiện Công văn số 4768/BNN-KHCN ngày 08 tháng 07 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc đề xuất nhiệm vụ để tổng hợp vào kế hoạch Thích ứng Quốc gia. Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm xây dựng đề xuất nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Công văn số 4768/BNN-KHCN ngày 08 tháng 07 năm 2019.

         1. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm:
             - Văn bản đề xuất nhiệm của đơn vị;
             - Danh mục đề xuất nhiệm vụ;

         2. Thời hạn gửi đề xuất: Trước 15 giờ 00 ngày 20 tháng 7 năm 2019

         3. Nơi nhận hồ sơ đề xuất:
           - Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 220, Nhà Hành chính).
           - Bản điện tử gửi qua Email: pqlkh@vnua.edu.vn

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TRƯỞNG BAN KH&CN

(đã ký)

Lê Huỳnh Thanh Phương