HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 76 /KHCN
V/v tuyển chọn tổ chức/cá nhân thực hiện nhiệm vụ môi trường

bắt đầu thực hiện từ năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20tháng 9năm 2019


                           Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
 

               Thực hiện Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tuyển chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo đơn vị tổ chức xây dựng hồ sơ tham gia tuyển chọn nhiệm vụ môi trường cấp Bộ thực hiện từ năm 2020, cụ thể:

              1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Cá nhân đăng ký chủ trì nhiệm vụ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
            2. Hồ sơ tham gia đăng ký tuyển chọn: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
           3. Nơi nộp hồ sơ: Phòng 101, nhà A9, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và PTNT, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
           4. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 11 tháng 10 năm 2019. Ngày chứng thực nhận hồ sơ là ngày ghi ở dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu đến của văn thư Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (trường hợp nộp trực tiếp).

Ghi chú:
         Đề nghị chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ và gửi Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 220, Nhà Hành chính) trước 11 giờ 30 ngày 07/10/2019 để rà soát trước khi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Các văn bản liên quan: 
         1. Danh mục nhiệm vụ môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2020

         2. Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

        Điện thoại hỗ trợ: 02462617532; Email: pqlkh@vnua.edu.vn
        
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, TDT (03).
TRƯỞNG BAN

(đã ký)
Lê Huỳnh Thanh Phương