HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 50/TB - KHCN Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Nghiệm thu, đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc đề án “Trình diễn một số mô hình nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và sản xuất bền vững vùng ngoại thành, thành phố Hà Nội”
  
 Thực hiện đề án “Trình diễn một số mô hình nông nghiệp phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và sản xuất bền vững vùng ngoại thành, thành phố Hà Nội”, trong hai năm 2016 – 2017, các mô hình, lớp tập huấn đã được các nhóm triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Thời hạn thực hiện nhiệm vụ đã hết từ tháng 10 năm 2017 và Ban Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị tiến hành đánh giá thực địa các mô hình. Để tiến nghiệm thu, đánh giá và thanh lý hợp đồng triển khai, cũng như có kế hoạch xây dựng các đề xuất nhân rộng, Ban Khoa học và Công nghệ, đề nghị các thày/cô là chủ nhiệm các nhiệm vụ (danh sách đính kèm) thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  1. Hoàn thiện báo cáo tổng kết nghiệm thu theo đề cương đã được phê duyệt và hợp đồng ký kết (Nội dung triển khai, kết quả đạt được, đánh giá hiệu quả mô hình, hình ảnh triển khai mô hình);
  2. Đề xuất các mô hình khoa học và công nghệ có thể chuyển giao và nhân rộng cho các huyện ngoại thành thành phố Hà Nội;
  3. Thời gian thực hiện: Báo cáo tổng kết và đề xuất gửi về Ban Khoa học và Công nghệ, trước 16h00, ngày 15 tháng 8 năm 2018 (03 bản và các minh chứng kèm theo) và file mềm gửi theo địa chỉ: pqlkh@vnua.edu.vn, cc:hddung@vnua.edu.vn.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Thày/cô./.
Nơi nhận:
- PGĐ. Phạm Văn Cường (để báo cáo);
- GS.TS. Vũ Văn Liết (để báo cáo);
- Các thày/cô chủ nhiệm nhiệm vụ
-Lưu: KHCN
TRƯỞNG BAN

Lê Huỳnh Thanh Phương
(Đã ký)