HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
BAN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Số: 66 /KHCN

V/v chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài,

dự án cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019                           Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị
 
               Thực hiện Công văn số 5109/BNN-KHCN ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chuẩn bị hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài, dự án SXTN cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020, Ban Khoa học và Công nghệ đề nghị lãnh đạo đơn vị tổ chức xây dựng hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp Bộ thực hiện từ năm 2020 theo hướng dẫn tại Công văn số 5109/BNN-KHCN, cụ thể:
                1. Hồ sơ chuẩn bị theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
                2. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16 giờ 00 ngày 19 tháng 8 năm 2019.
                3. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 206, Nhà A9, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Ghi chú:
         Đề nghị chủ trì nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm và gửi Ban Khoa học và Công nghệ (Phòng 220, Nhà Hành chính) trước 11 giờ 30 ngày 12/8/2019 để rà soát trước khi gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Các văn bản liên quan: 
         1. Danh mục đặt hàng đề tài nghiên cứu và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2020.
         2.  Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
         3. Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN, ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ
        Điện thoại hỗ trợ: 02462617532; Email: pqlkh@vnua.edu.vn
        
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN, TDT (03).
TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Lê Huỳnh Thanh Phương