BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
--------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
 
THỂ LỆ CUỘC THI
 “Ý tưởng sáng tạo Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp VN năm 2019”
-----------
 
1. Mục đích
          Tạo sân chơi khoa học, trí tuệ cho giảng viên, nghiên cứu viên, người học và tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn sản xuất.
2. Đối tượng
           Đối tượng tham dự cuộc thi là các giảng viên, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên trong toàn Học viện.
3. Nội dung dự thi
         + Đối với giảng viên, nghiên cứu viên: Các ý tưởng sáng tạo khoa học và công nghệ theo hướng: (1) Nghiên cứu ứng dụng định hướng tạo ra các sản phẩm khoa học thương mại hóa, đăng ký độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, TBKT; (2) Nghiên cứu cơ bản định hướng công bố quốc tế.
          +  Đối với sinh viên: Các ý tưởng nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu, kỹ nghề nghiệp của sinh viên, gắn với nội dung, chương trình học tập.
4. Yêu cầu bài dự thi: Theo mẫu của BTC đã gửi các đơn vị.
5. Hình thức tổ chức cuộc thi
+ Vòng sơ khảo:
         Thời gian: Từ 05-23/5/2019
         Các giảng viên, nghiên cứu viên viết và gửi ý tưởng về khoa, viện, trung tâm (theo mẫu 1 và mẫu 2).
         Sinh viên viết và gửi ý tưởng về khoa chuyên môn (theo mẫu 3).
         Khoa, viện, trung tâm thành lập hội đồng chấm và chọn ra ý tưởng xuất sắc nhất gửi về Ban Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/5/2019.
+ Vòng chung kết:
        Thời gian: Từ 30-31/5/2019
        Học viện sẽ tổ chức hội đồng đánh giá xét chọn ý tưởng tại các tiểu ban chuyên môn.
        Tác giả  trình bày bài dự thi bằng slide, thời gian 10 – 15 phút
        Ban giám khảo chất vấn và nghe tác giả trả lời trong thời gian 3 – 5 phút
6. Tiêu chí chấm thi
  • Không trùng lắp, tính mới, sáng tạo, cơ sở khoa học, mức độ khả thi của ý tưởng.
  • Phương pháp triển hai ý tưởng (tiến độ và phương pháp triển khai)
  • Sự phù hợp giữa ý tưởng nghiên cứu với nguồn lực (Nhân lực, phương án phối hợp; Tài chính; Cơ sở vật chất) thực hiện ý tưởng.
  • Địa chỉ công bố bài báo/chuyển giao ứng dụng rõ ràng.
  • Dự báo và quản lý rủi ro
  • Thuyết trình và biện luận.
7. Quyền lợi và cơ cấu giải thưởng
         Giải thưởng đã đạt được sẽ được Học viện xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện ý tưởng hoặc kêu gọi các doanh nghiệp phối hợp, hỗ trợ kinh phí triển khai.
          Hội đồng sẽ chọn 10 ý tưởng sáng tạo KH&CN xuất sắc của cán bộ và 10 ý tưởng sáng tạo KH&CN xuất sắc của sinh viên.
BAN TỔ CHỨC