BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌCVIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆTNAM

 Số: 1290 /HVN-KHCN

V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2019

                   

 

                               Kính gửi: Lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm


             Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-HVN ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành quy định về việc quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Giám đốc Học viện tổ chức buổi kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ các cấp thực hiện đến năm 2019 gồm:
            - Đề tài/dự án KH&CN cấp quốc gia,
            - Đề tài/dự án KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh,
            - Đề tài/dự án trọng điểm cấp Học viện.
           Kế hoạch kiểm tra, đánh giá được thông báo chi tiết tại lịch công tác tuần của Học viện (http://vphv.vnua.edu.vn)
         Thành phần buổi kiểm tra gồm: Lãnh đạo Học viện, Ban Khoa học và Công nghệ, Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng đơn vị và Phó Trưởng đơn vị phụ trách KH&CN, Trợ ký KH&CN đơn vị, Chủ nhiệm và thư ký đề tài/dự án.
Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam yêu cầu lãnh đạo đơn vị thông báo, hướng dẫn các chủ nhiệm nhiệm vụ hoàn thiện báo cáo định kỳ theo mẫu gửi kèm và gửi Ban Khoa học và Công nghệ 05 bản in trước ngày 20/9/2019. Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: pqlkh@vnua.edu.vn. Báo cáo định kỳ cần cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến tình hình thực hiện đề tài/dự án, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết để đảm bảo tiến độ, mục tiêu và sản phẩm của nhiệm vụ.

(Chủ nhiệm đề tài/dự án có thể tải biểu mẫu báo cáo định kỳ tại http://khcn.vnua.edu.vn mục Văn vản KH&CN)
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VPHV, KHCN, TDT (03).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Phạm Văn Cường

Các biểu mẫu gửi kèm:
1. Mẫu báo cáo đề tài/dự án KH&CN cấp quốc gia;
2. Mẫu báo cáo đề tài/dự án KH&CN cấp Bộ;
3. Mẫu báo cáo đề tài/dự án KH&CN cấp tỉnh;
(Theo biểu mẫu báo cáo của từng địa phương quy định)
4. Mẫu báo cáo đề tài/dự án trọng điểm cấp Học viện.